Vakaras

Vakaras

2018 m. vasario 16 d., penktadienis

Naujosios Lietuvos kelias. Petrapilio kovos. 1917

Adomas Varnas. Stasys Šilingas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Naujosios Lietuvos kelias.
 Petrapilio kovos. 1917


Dailininko Adomo Varno humoristinis reportažas
 iš visos Rusijos Lietuvių Seimo Petrapilyje (Petrograde).
 1917 metų birželio 9-16 d.


Vienas ryžtingiausių, ir, matyt, lemiamų sprendimų kuriant savarankišką,
nepriklausomą Lietuvą
 buvo priimtas Rusijos imperijos sostinėje - Petrapilyje (Peterburge) 
vykusiame Visos Rusijos Lietuvių Seime
(1917 metų birželio 9-16 d).
Advokato Stasio Šilingo pastangomis pavykus į Seimą Petrapilyje
 suburti įvairias politines grupes atstovaujančias Lietuvos partijas
(dalyvavo 330 delegatų)
po ilgų, kovingų ir kaip įprasta priešginaujančių diskusijų -
už Nepriklausomą Lietuvą balsavo 140,
 už Lietuvos autonomiją Rusijos sudėtyje - 128 Seimo delegatų.
Seimo darbe dalyvavo ir dailininkas Adomas Varnas.
Matyt nujausdamas šio renginio istorinę reikšmę
 A.Varnas ne tik balsavo, bet ir piešė 
Lietuvos politikų dalyvavusių diskusijose šaržus.
1922 metais, Kaune buvo išleistas Adomo Varno piešinių albumas
"Ant politikos laktų. Šaržai",
kuriame publikuojami pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politikų
 humoristiniai portretai.
Daugiausia šaržų - iš Seimo Petrapilyje dienų.
Albumui įžanginį tekstą ir komentarus parašė Juozas Tumas Vaižgantas,
 kaip ir dailininkas, buvęs karštas  Petrapilio Seimo dalyvis.

Džiaugiuosi turėdamas šį albumą savo bibliotekoje,
vis iš naujo peržvelgiu A.Varno piešinius, tyrinėju J.Tumo tekstą,
manau, kad bent dalį albumo verta paskelbti mano draugų rate,
tad paskubomis skenuoju A.Varno piešinius ir J.Tumo komentarus.

K.K.Š.
2018 02 16

Adomas Varnas. Stasys Šilingas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922

Skenuotus tekstus geriau matysite padidinę vaizdą.
Spustelėkite rodykle-pirštu, viską peržiūrėsite geriau.


Adomas Varnas. Martynas Jankus.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Augustinas Voldemaras.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Martynas Yčas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Petras Leonas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922


Adomas Varnas. Juozas Tumas Vaižgantas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Vladas Nagevičius.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Politikos pamoka. 
Andrius Bulota, dviejų Rusijos Dūmų atstovas, mokina politikos
 dr. Joną Basanavičių, adv. Petrą Leoną, adv. Augustiną Janulaitį,
 kun. Petrą Kraujelį, Martyną Yčą,
 advokatą Stasį Šilingą, dailininką Adomą Varną.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922

2018 m. vasario 10 d., šeštadienis

Menotyrininkas Vidas Poškus Trakų Vokėje. Lukštenimas

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Trakų Vokės rūmuose Vido Poškaus darbų paroda.
Foto K.K.Š.

Trakų Vokės rūmų lubų puošyba.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Dailininkas Rimvydas Stankevičius ir Vidas Poškus atidaro parodą.
Foto K.K.Š.

Menotyrininkas Vidas Poškus
 Trakų Vokėje.
 Lukštenimas


Menotyrininkas Vidas Poškus Trakų Vokės dvaro rūmuose
atidarė savo meno parodą. Darbai tilpo šešiose aukštalubėse salėse,
 - autorius, pats būdamas įtaigus dailės vertintojas, 
sudarė atraktyvią paveikslų kolekciją -
 salės tarsi atgijo ispanų tapybos šviesomis ir šešėliais, 
impresionistų drąsa ir Henri de Toulouse-Lautrec siluetais.
Atidrymo metu, vietoje prakalbos, V.P. atliko performansą 
"Lukštenimas" ( tikslų pavadinimą žino autorius), 
šen bei ten šmėžavo fotografai, aš nupiešiau keletą škicų.
Po to rinkomės arbatos bare, ir, jau su puodeliais rankose,
 vėl klaidžiojome tarp paveikslų ir žiūrovų.

K.K.Š.
2018 02 10

K.K.Šiaulytis. Vidas Poškus atidarydamas savo parodą taria keletą žodžių.
2018. Škicas. 21 x 14,8

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Foto menininkė Aida Vyt pasijuto tarsi pokylyje, sukosi valso ritmu... :)
Foto K.K.Š.

Lukštenimas


Kai Vidas Poškus
 pradėjo savo performansą - tarsi darbštus fokusininkas
gvildeno tapybos porėmį vieną po kito nurengdamas, išskleisdamas
 vis naujas drobeles (penkiolika),
niekas nesitikėjo pateksiąs į tokį maginį prikaustančio dėmesio lauką.
Keliolika minučių salėje skambėjo tik smuiko melodijos,
 tik juslus drobelių čežėjimas - žiūrovai,
 stebėdami menininko rankų judesius matyt pasijuto regintys
 gyvai vykstantį fantastinį kino filmą, 
kur, tarsi tik miklių pirštų dėka,
randasi dailės artefaktai.

K.K.Š.K.K.Šiaulytis. Vidas Poškus vykdo performansą "Lukštenimas".
2018 Trys škicai.

Išgliaudytos drobelės.
Foto K.K.Š.

Lukštenimo įrankiai.
Foto K.K.Š.
2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis

Laikrodžiai. Po dviejų dienų


Laikrodžiai. Po dviejų dienų


Po dviejų dienų (norėjau parašyti Po dvidešimties metų)
 Parodą ''Einantis laikas'' aplankiau dar kartą.
Saulės šviesos koridoriuose tyrinėjau dailininkų pramanus, -
Laiko dimensija vienaip ar kitaip įtraukė kiekvieną iš šimto.
Radau po keletą biologinių, astronominių laikrodžių, 
bet dominavo filosofiniai-mitologiniai skaičiuotuvai-žadintuvai,
 kurie atidų žiūrovą tarsi priremia prie sienos
 - skaičiuok laiką ir tu!

K.K.Š.
2018 02 08

Gintaras Palemonas Janonis

Jūratė Stauskaitė

Henrikas Natalevičius

Česlovas Lukenskas
"Mano laiko likutis"

Eglė Ridikaitė

Mindaugas Skudutis
(Šio laikrodžio rodyklės sukosi į priešingą pusę nei įprasta)

Simonas Skrabulis

Arvydas Šaltenis

Stasys Eidrigevičius

Ramunė Kmieliauskaitė

Nijolė Vilutienė

Dalia Kasčiūnaitė